Informatie voor deelnemers

1. Inschrijven

Inschrijfformulier

De inschrijfcriteria zijn ruim: alle soorten jazz en aanverwante (cross-over) stijlen zijn welkom! Er wordt met name beoordeeld op originaliteit, samenspel en verbeeldingskracht.
De belangrijkste aangepaste voorwaarden per 2024:

 1. Gemiddelde leeftijd van de band is maximaal 35 (!) jaar.

De inzending moet bestaan uit:

 • 2 stukken, waarvan minimaal 1 eigen compositie (via WeTransfer link met duidelijke vermelding van de band naam en componist).
 • een digitale biografie (max. 1 A4)
 • een duidelijke digitale persfoto (liggend)
 • de line up van de band met de namen van de musici
 • de componisten van de ingezonden composities

Een deskundige jury (bestaande uit musici, programmeurs, journalisten etc.) beoordeelt de inzendingen blindfolded, dus uitsluitend op de ingezonden opnames en zonder te zijn geïnformeerd over de identiteit van de groepen en musici.
De jury selecteert 5 bands die zullen optreden tijdens de halve finale.

2. Halve finale

Tijdens de halve finale speelt elk van de geselecteerde groepen maximaal 15 minuten”. Het is verplicht om minimaal 1 eigen compositie te spelen. De halve finale jury selecteert 3 bands en het publiek kiest 1 formatie voor de finale.

3. Finale

Elke groep verzorgt een presentatie van 30 minuten, waarin minimaal 2 eigen composities zijn opgenomen. Een speciale finale jury selecteert de “Beste Groep” en ook wordt er een “Publieksprijs” uitgereikt.

4. Prijzenpakket

Niet alleen ontvangen de deelnemers de gagenorm voor de optredens in de halve finale en finale, maar ook erkenning en bruikbare ervaring. Daarnaast wordt er gestreden om een uitgebreid prijzenpakket. In samenwerking met diverse partners worden de volgende prijzen geboden:

 • Beste Band:

  –            geldprijs van 5000 euro

  –            een festival tournee in de zomer (onder meer North Sea Jazz Festival)

  –            5000 euro voor opname kosten in studio naar keuze

  Publieksprijs:

  –            Sena Muziekproductiefonds (3000 euro voor opname kosten in studio naar keuze)

  –            optreden Grachtenfestival Amsterdam en Amersfoort World Jazz Festival

  Beste Compositie

  –              geldprijs 3000 euro

  –              Optreden InJazz 2025

  5. Reglement/voorwaarden

De Dutch Jazz Competition wordt georganiseerd door Stichting Dutch Jazz Competition (hierna te noemen “de Stichting” ). Door het inschrijfformulier Dutch Jazz Competition te ondertekenen verklaart de inschrijver de vermelde verplichtingen te zullen nakomen en zich te houden aan de genoemde spelregels. Specifieke aanwijzingen m.b.t. halve finale en finales worden na de eerste selectie bekendgemaakt. Om de eigen identiteit van de deelnemende bands te waarborgen, kunnen zich alleen groepen inschrijven die een unieke bezetting hebben.

 • De competitie staat open voor groepen (solisten) waarvan minstens de helft van het aantal leden in Nederland woonachtig is. Bij twijfel is het oordeel van de Stichting bindend.
 • Alleen groepen die de intentie en mogelijkheid hebben zich ‘live’ tijdens het vervolg van het concours te presenteren kunnen meedingen.
 • De groep/solist schrijft zich in voor deelname aan het evenement Dutch Jazz Competition door het inschrijfformulier Dutch Jazz Competition via het webformulier te sturen en via email (We Transfer) de 2 tracks, waarvan min. 1 eigen compositie en in totaal niet langer dan 12 min (zie punt 4), een duidelijke digitale foto (liggend) van de groep/solist en een digitale biografie (niet meer dan 1x A4) met o.m de namen van de groepsleden en van de componisten van de ingezonden stukken.
 • De componist verklaart en garandeert dat de ingezonden eigen compositie geen inbreuk maakt op het auteursrecht of ander recht van derden. De inschrijving is zonder 1 van deze onderdelen niet compleet, en wordt niet in de demoselectie meegenomen. De bezetting van de deelnemende groepen mag niet wijzigen in het traject van inschrijvingen, semi-finales en finale.
 • Het concours zal bestaan uit een selectieronde waarin een commissie (door de Stichting aan te wijzen) het ingezonden materiaal beoordeelt. Vervolgens worden de selecties van de 5 halve finalisten plus 1 Wildcard bekendgemaakt. Uit de halve finale (14 december TivoliVredenburg) worden maximaal 4 groepen gekozen voor de finale. De finale vindt plaats op 21 december in het Bimhuis Amsterdam. Selectie bij de halve finales en finale geschiedt eveneens door een door de Stichting aan te wijzen jury.
 • Het door de groep/act beschikbaar gestelde materiaal blijft eigendom van de Stichting en wordt niet teruggezonden. Het adres voor inschrijvingen is Dutch Jazz Competition, Emaus 73, 3135 JC Vlaardingen. Zie elders op deze site voor: de exacte inschrijfperiode
 • De Stichting raadt deelnemers aan hun composities te deponeren bij de vereniging Buma.
 • Maximaal 6 weken na afloop van de inschrijfperiode maakt de Stichting bekend welke groepen/solisten voor de semi-finales zijn geselecteerd. Over de jurygegevens alsmede de beslissingen van de demo-, semi-finale- en finale jury’s wordt niet gecorrespondeerd.

De Stichting heeft het recht het door de groep/solist toegezonden materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden. De Stichting kan van de finale opnamen maken die gebruikt kunnen worden voor radio- en/of televisieuitzendingen en eventueel kunnen verschijnen op een geluids- en/of beelddrager. De Stichting verkrijgt hierbij het niet-exclusieve recht om naam, artiestennaam, logo, merk, portretten, afbeeldingen en/of biografische bijzonderheden van de groep/act te gebruiken op inlaycards, hoezen of andere verpakkingsmaterialen van evt. reproducties en op materialen bestemd voor promotie- en publiciteitsdoeleinden die verband houden met de exploitatie van evt. reproducties, zowel voor de finale als daarna.

Voorwaarde “unieke bezetting”

 • Een belangrijke doelstelling van het concours is dat het een afspiegeling vormt van wat er zich in het brede speelveld van de Nederlandse jazzscene afspeelt.
 • In principe mag ieder ensemble, ongeacht de line-up, zich inschrijven voor deelname aan de DJC.
 • Dit betekent dat alle ingeschreven ensembles meedingen naar de prijs Beste Compositie die door de voorwas-jury wordt bepaald.
 • Om de afspiegeling van de breedte te waarborgen willen wij vervolgens uitsluiten dat groepen die met vrijwel dezelfde bezetting doorstromen naar de halve finale.
 • In de line-up van de ensembles die deelnemen aan de halve finale mag er een overlap zijn van maximaal 2 musici.
 • Mocht blijken dat er toch sprake is van een grotere overlap dan krijgen de betreffende ensembles maximaal 48 uur de tijd na de bekendmaking van deze selectie om met een oplossing te komen (b.v. door een deels andere bezetting).
 • Als er geen oplossing kan worden gevonden wordt alleen het ensemble met de hoogste juryscore toegelaten tot de halve finale.

6. Achtergrond

In 2000 is de Dutch Jazz Competition voor het eerst van start gegaan.
De Dutch Jazz Competition onderscheidt van andere jazzconcoursen op verschillende manieren:

 • De betrokkenheid van het ‘jazzveld’. De Dutch Jazz Competition is opgericht op verzoek van de spelers uit het veld waaronder musici, culturele instellingen, vakbonden, omroepen en podia.
 • De formule van open inschrijving, waardoor de DJC een breed scala aan jazz- en jazzcross-overstromingen presenteert uitgevoerd door startende professionals.
 • Bij selectie ontvangen alle deelnemers per muzikant per optreden de door vakbonden en auteursrechten organisaties gehanteerde gagenorm (€ 320). Maximaal is voor een per band 1920 euro (6 spelers) beschikbaar.
 • De aandacht van de landelijke media zo mogelijk via de media-partners Sublime FM/, Concertzender en NPO Radio 2 Soul & Jazz
 • De prijzen die de winnaars ten deel vallen. De combinatie van een geldprijs, tournees, participatie aan prestigieuze evenementen werkt als een katalysator voor de muzikale carrière van de winnaars.
 • Scouting. De pool van jazz(+)experts die als scout voor de DJC op zoek zijn naar onderscheidend talent.
 • Continuïteit. De competitie bestaat inmiddels sinds 2000.

7. Missie en hoofddoelstelling van de DJC

 • De muzikale carrière van jonge, meest talentvolle Nederlandse jazzmuzikanten, startende professionals, te stimuleren.
 • Een representatieve staalkaart van het nieuwe Nederlandse jazztalent aan een zo groot mogelijk publiek te presenteren.
 • Ondernemerschap bevorderen door de deelnemende groepen onder meer te betrekken in de promotie.

De organisatie van de Dutch Jazz Competition wordt verzorgd door IMS (producent).
Contact: cees@imsproduction.nl

1. Register

Registration form

The registration criteria are broad: all types of jazz and related (cross-over) styles are welcome! It is mainly judged on originality, teamwork and imagination.
The most important adjusted conditions as of 2024:

Average age of the band is a maximum of 35 (!) years.
The submission must consist of:

2 pieces, of which at least 1 is your own composition (via WeTransfer link with clear mention of the band name and composer).
a digital biography (max. 1 A4)
a clear digital press photo (landscape)
the line up of the band with the names of the musicians
the composers of the submitted compositions
An expert jury (consisting of musicians, programmers, journalists, etc.) judges the entries blindfolded, i.e. exclusively on the submitted recordings and without being informed about the identity of the groups and musicians.
The jury selects 5 bands that will perform during the semi-final.

2. Semi-final

During the semi-finals, each of the selected groups will play for a maximum of 15 minutes.” It is mandatory to play at least 1 own composition. The semi-final jury selects 3 bands and the audience chooses 1 formation for the final.

3. Final

Each group gives a 30-minute presentation, which includes at least 2 of their own compositions. A special final jury selects the “Best Group” and an “Audience Award” is also awarded.

4. Prize package

In addition to recognition and useful experience, the finalists of the Dutch Jazz Competition also compete for an extensive prize package, including performances according to the salary standard. The following prizes are offered in collaboration with various partners:

Best Band:

–            cash prize of 5000 euros

–            a festival tour in the summer (including North Sea Jazz Festival)

–            5000 euros for recording costs in the studio of your choice

Audience Award:

–            Sena Music Production Fund (3000 euros for recording costs in the studio of your choice)

–            performance at Grachtenfestival Amsterdam and Amersfoort World Jazz Festival

Best Composition

–              cash prize 3000 euros

–              Performance InJazz 2025

5. Regulations/conditions

The Dutch Jazz Competition is organized by the Dutch Jazz Competition Foundation (hereinafter referred to as “the Foundation”). By signing the Dutch Jazz Competition registration form, the registrant declares that he will fulfill the stated obligations and adhere to the stated rules. Specific instructions regarding semi-finals and finals will be announced after the first selection. To guarantee the identity of the participating bands, only groups that have a unique line-up can register.

The competition is open to groups (soloists) of which at least half of the members live in the Netherlands. In case of doubt, the Foundation’s judgment is binding.
Only groups that have the intention and opportunity to present themselves ‘live’ during the remainder of the competition can participate.
The group/soloist registers for participation in the Dutch Jazz Competition event by sending the Dutch Jazz Competition registration form via the web form and via email (We Transfer) the 2 tracks, of which at least 1 is his own composition and in total no longer than 12 min (see point 4), a clear digital photo (landscape) of the group/soloist and a digital biography (no more than 1x A4) including the names of the group members and the composers of the submitted pieces.
The composer declares and guarantees that the submitted own composition does not infringe the copyright or other right of third parties. The registration is not complete without 1 of these components and will not be included in the demo selection. The occupation of the participating groups may not change during the registration, semi-finals and finals.
The competition will consist of a selection round in which a committee (to be appointed by the Foundation) will assess the submitted material. The selections of the 5 semi-finalists plus 1 Wildcard will then be announced. A maximum of 4 groups will be chosen from the semi-final (14 December TivoliVredenburg) for the final. The final will take place on December 21 in the Bimhuis Amsterdam. Selection for the semi-finals and finals is also made by a jury to be appointed by the Foundation.
The material made available by the group/act remains the property of the Foundation and will not be returned. The address for registrations is Dutch Jazz Competition, Emaus 73, 3135 JC Vlaardingen. See elsewhere on this site for the exact registration period
The Foundation advises participants to deposit their compositions with the Buma association.
The Foundation will announce which groups/soloists have been selected for the semi-finals no later than 6 weeks after the end of the registration period. No correspondence will be entered into about the jury information or the decisions of the demo, semi-final and final juries.
The